Adatvédelem és biztonság

Általános Üzleti Feltételek

1. A Szolgáltató, adatkezelő és adatfeldolgozók adatai

A Hotel Cabernet-et üzemelteti: Hotel Cabernet Kft.
Adatkezelő: Hotel Cabernet Kft.
Adatfeldolgozó: Hotel Cabernet Kft.

Székhelye: H-7772 Villánykövesd, Petőfi utca 29.
E-mail cím: info@hotelcabernet.hu
Web-cím: www.hotelcabernet.hu
Telefonszáma: 06-72-493-200

Adószám: 230-87-866-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-076-752
Cégbejegyzés kelte: 2010/12/22
Működési engedély száma: 455-02/2010
A bejegyző bíróság megnevezése: Baranya Megyei Cégbíróság

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
+36 1 789-2-789

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató, azaz a Hotel Cabernet Kft. szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A Szolgáltató ajánlati kötelezettsége az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül áll fenn, ezt követően konkrét rendelés / foglalás hiányában az ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával, és a Vendég által történő megerősítésével jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, megerősítés vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások  esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően  7 nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke érkezést megelőző nap 18:00 óráig a foglalás összértékének 50 %-a, az ezt követően történő lemondás, vagy lemondás elmaradása esetén a foglalás összértékének 100 %-a.

5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, vagy csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

6. Árak

6.1. A szálláshelyi szobaárai (Rack Rate) a szálláshelyi szobában, a szálloda portáján és a szálláshely honlapján kerül kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, drinkbár) állnak rendelkezésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a szálláshely elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely honlapján kerülnek meghirdetésre.

7. Családi kedvezmények

7.1. A gyermek 3 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. Több 6 év alatti gyermekkel érkező család esetén is az egy darab kétágyas szoba ára fizetendő.

7.2. A 3-5 éves gyermekek részére 80 %, a  6-16 éves gyermekek részére 50% kedvezményt biztosítunk szőlővel egy szobában, pótágyon.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására előleg megfizetését kérheti a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.

8.4  A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, 2012. december 31-ig üdülési csekkel és Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya). Üdülési csekkel és SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos üdülési csekk- és kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja az üdülési csekkel és SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1.  A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagynia.

9.2. A szoba korábbi (14:00 órát megelőző) elfoglalására vagy kései (10:00 órát követő) elhagyására  vonatkozó igényét a Vendégnek előzetesen a Szolgáltató felé jeleznie kell, melyre a szobaár teljes illetve egyedi megállapodástól függően részleges megfizetése ellenében van lehetősége.

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat általában (egyedi megállapodás szerint) bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységeket (étterem, pince, bár, stb.) azonban nem látogathatják.

10.2. A Vendég felelőssége teljes körű a háziállat által okozott károkért.

10.3. A háziállat szobában történő elhelyezéséért a Szolgáltató külön megállapodás alapján díjat számít fel.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19. Személyes adatok kezelése

A www.hotelcabernet.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel   kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Hotel Cabernet Kft. biztosítja, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli és intézkedik minden olyan biztonsági, technikai és szervezési kérdésben, mely garantálja az adatok biztonságát.

A Hotel Cabernet Kft.  adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így főként az alábbiakkal:
– 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
– 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (újSztv.).

19.1. Definíciók

19.1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

19.1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

19.1.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

19.1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

19.1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

19.1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

19.1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

19.1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

19.1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

19.1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

19.1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

19.1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

19.1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

19.1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

19.1.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.1.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

19.1.17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

19.1.18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatok kezelője és feldolgozója a Hotel Cabernet szállodát üzemeltető Hotel Cabernet Kft.

19.2. Az adatkezelés alapelvei és jogalapja a Hotel Cabernet Kft. adatkezelése során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Forrás: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

19.3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogcíme

A Hotel Cabernet Kft. az adatokat önkéntes hozzájárulás alapján gyűjti és kezeli. Bizonyos típusú adatok gyűjtését, tárolását és továbbítását hatósági előírások, jogszabályok teszik kötelezővé. Az iylen jellegű adatkezelésről külön tájékoztatjuk az érintetteket. Amennyiben az  adatközlő nem saját adatait adja meg, úgy az ő kötelessége az érintett hozzájárulásának begyűjtése.

19.3.1. A hotelben szállást foglaló vagy ajánlatot kérő, illetve a szállodában legalább 1 éjszakát eltöltő vendégek adatainak, vendégéjszakák nyilvántartása

Az adatkezelés célja: információ nyújtás a szálláshely szolgáltatásairól, szobafoglalások rögzítése és nyilvántartása, szállóvendégek nyilvántartása, részükre szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás, vendégek igényeinek célzottabb kiszolgálása, fizetés és számlaadási kötelezettség teljesítése, számviteli, idegenforgalmi adóbevallási  és a 2007. évi II. törvény 73 § (2) bekezdése által előírt kötelezettség teljesítése. (Eszernt a harmadik országbeli állampolgár a szálláshelyét köteles a következő adatok közlésével az idegenrendészeti hatóságnak bejelenteni: a) természetes személyazonosító adatok; b) az úti okmány azonosító adatai; c) a szálláshely címe; d) a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; e) a vízum vagy tartózkodási engedély száma és f) a beutazás időpontja, helye. A Hotel Cabernetben megszálló harmadik országbeli állampolgár fent meghatározott adatairól a Hotel Cabernet Kft. az előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet.

A kezelt adatok köre: a vendég neve, lakcíme, születési dátuma, személyigazolvány- vagy útlevélszáma, érkezésének és távozásának időpontja, szobaszám, e-mail cím, aláírás, szállodai szolgáltatások igénybevéteével kapcsolatos adatok, fizetési adatok (számlán szereplő tételek, összeg, a számla kiállításának időpontja, Szép kártya adatok).
Az adatkezelés időtartama:
8 év a Számviteli törvény 169 § (2) bekezdésének megfelelően.

Kártyás fizetés esetén a vendég bankkártyájának, illetve Szép kártyájának adatait a Mohácsi Takarékbank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31.) kezeli.

Adattovábbítás: SZÉP kártyás vagy bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Mohácsi Takarékbank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a érintett önkéntes hozzájárulásával történik.

19.3.2. A hotelcabernet.hu Cookie kezelése

Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika “sütiket” (“cookies”), a látogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal a látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a látogató visszautasíthatja a “sütik” használatát, azonban ez esetben elképzelhető, hogy a látogató nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A hotelcabernet.hu weboldal használatával a látogató hozzájárul adatainak feldolgozásához afentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A érintett bármikor képes törölni a cookie-t a saját számítógépéről, és akár le is tilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását.

Az adatkezelés célja: a érintettk egymástól való megkülönböztetése és automata felismerése, a böngészés megkönnyítése, testre szabott információk nyújtása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: egy év.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

19.3.3. Ajándékutalványok nyilvántartása

Az adatkezelés célja: az ajándékutalványokat igénylők és maguk az utalványok egymástól történő elkülönítése és megkülönböztethetősége, azonosíthatósága, a beváltáskor történő ellenőrizhetősége.
A kezelt adatok köre: a vásárló neve, e-mailcíme, telefonszáma, a szolgáltatást igénybe vevő (megajándékozott) neve, az utalvány sorszáma, érvényessége, kiállításának időpontja, az utalvány értéke.
Az adatkezelés időtartama: az adatok az utalvány felhasználását követően, de legkésőbb az utalvány érvényességének lejáratakor törlésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

19.3.4. Elégedettségi kérdőívek

Az adatkezelés célja: a szálloda szolgáltatásait igénybe vevő vendégek elégedettségének mérése, a szolgáltatások színvonalának javítása.
A kezelt adatok köre: szobaszám, érkezés időpontja, tartózkodás célja, visszatérő vendég-e, a szállodáról való értesülés forrása, a vendég családi állapota, életkora, a szálloda recepciójával, szoba tisztaságával, éttermi szolgáltatásokkal, árakkal való elégedettsége, egyéb személyes észrevételei.
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. 324. § (1) bekezdésében foglalt általános elévülési határidőnek megfelelően öt év.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

19.3.5. Piackutató kérdőívek

Az adatkezelés célja:  a vendégkör statisztkailag jellemző ismérveinek feltérképezése, fogyasztási szokásainak megismerése és ez alapján a szálláshely célcsoportjainak kijelölése, valamint szeméylre szabott ajánlatok küldése a kérdőívet kitöltők részére.
A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, életkor, nem, csalédi állapot, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, hobby, borfogyasztási ás vásárlási szokások.
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. 324. § (1) bekezdésében foglalt általános elévülési határidőnek megfelelően öt év.
Az adatkezelés jogalapja: az érintetek önkéntes hozzájárulása.

19.3.6. Hírlevél-kezelés

Az adatkezelés célja:  programokat, híreket, érdekességeket és bevételszerzés célú reklámot is tartalmazó e-mailek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás a szálláshely aktuális akcióiról, törzsvendégkedvezményekről, kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, nem, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, dátum.
Az adatkezelés időtartama: a érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása (az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése).

A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a érintett hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Hotel Cabernet Kft. elektronikus levelet küldjön. A Hotel Cabernet Kft. biztosítja azt, hogy a hírlevélről a érintett bármikor leiratkozzon, az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint az info@hotelcabernet.hu e-mail címre vagy a 7772 Villánykövesd, Petőfi utca 29. postai címre küldött lemondási kérelem útján.

19.3.7. Elektronikus megfigyelő rendszer

A személyes adatok kezelője: A Hotel Cabernet Kft.
Az adatkezelés célja
: az emberi élet, a Hotel Cabernet vendégeinek és alkalmazottainak testi épségének védelme, valamint vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, továbbá a jogsértések bizonyítása.
A kezelt adatok köre: a Hotel Cabernet területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: amenniyben jogsértés nem következik be, három munkanap.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Hotel Cabernet területére való belépéssel, az SzVMt. 30. §-a alapján.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Hotel Cabernet Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Hotel Cabernet Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Hotel Cabernet Kft. kijelölt munkavállalói.

A Hotel Cabernet Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését.
Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos vagy megbízott neve.
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

19.3.8. Munkaerő kiválasztás

Az adatkezelés célja: új munkaerő felvétele, a beérkező adatok birtokában a pozícióra legalkalmasabb jelentkező kiválasztása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, dátum, iskolák, munkahelyek, képességek, hobbyk, valamint az önéletrajzban és motívásciós levélben megadott egyéb személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: a kiválasztási eljárás lezárulását követő 3 hónap.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

19.3.9. A Hotel Cabernet Kft. ügyféllevelezése

A Hotel Cabernet szolgáltatásait igénybe venni szándékózók e-mailben, vagy a hotel on-line foglalási modulján keresztül kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel, kérdéseket tehetnek fel, vagy foglalást/ajánlatkérést hajthatnak végre. A Hotel Cabernet Kft. ezen adatokat az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

19.3.10. Egyéb adattovábbítási kötelezettség

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Hotel Cabernet Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

19.4. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Hotel Cabernet Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a 3in1hosting Bt. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. szám alatti szervertermében találhatók meg.

A Hotel Cabernet Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Hotel Cabernet Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Hotel Cabernet Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Hotel Cabernet Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a érintettkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

19.5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A érintettk által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

19.6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Hotel Cabernet Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,(illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által) feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Hotel Cabernet Kft. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Hotel Cabernet Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Hotel Cabernet Kft-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Hotel Cabernet Kft. helyesbíti.

A személyes adatokat a Hotel Cabernet Kft. törli,

a) ha kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett a Hotel Cabernet Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Hotel Cabernet Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Hotel Cabernet Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Hotel Cabernet Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

20. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

22. Weboldal

22.1. Hivatkozások és linkek

A weblap oldalain utalások, linkek találhatóak más szolgáltatók (harmadik fél) által fenntartott oldalakra, ahol a Hotel Cabernet Kft.-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve a harmadik fél tulajdonában lévő és azok weblapján tárolt anyagok megtervezésére és tartalmára.

22.2. Szerzői jog

A weboldal tartalmát (képek, szövegek, videók) szerzői jog védi. A weboldalon található tartalmak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő felhasználása vagy átmásolása nem engedélyezett a Hotel Cabernet Kft. engedélye nélkül.

Az Általános Szerződési Feltéteket helybenhagyólag írtuk alá. Az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Többet szeretne tudni a Villányi borvidékről? Iratkozzon fel hírlevelünkre most!