Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a HOTEL CABERNET Szállodaüzemeltető és Borértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7772 Villánykövesd, Petőfi utca 29., Cg.: 02 09 076752; a továbbiakban: „Társaság”)  által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint a Társaság által a www.hotelcabernet.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése: HOTEL CABERNET Szállodaüzemeltető és Borértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02 09 076752Adatkezelő székhelye: 7772 Villánykövesd, Petőfi utca 29.
Adatkezelő képviselője: Mokos PéterAdatkezelő telefonszáma: +3672493200
Adatkezelő e-mail címe: info@hotelcabernet.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Mokos Péter
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36306403358

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 10.15-től visszavonásig tart.
A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az EU Általános Adatvédelmi Rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 3. § értelmező rendelkezéseivel.
Ezek alapján tehát:
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi Honlapján. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és a Honlapon keresztül megvalósuló adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül. A Honlappal kapcsolatos adatkezelés így az érintett konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, és egyértelmű hozzájárulásán alapul.

A Társaság továbbá jelen adatvédelmi tájékoztatót a szolgáltatás nyújtását megelőzően is (a Hotelbe történő bejelentkezéskor) az érintett rendelkezésére bocsátja, különös tekintettel arra az esetre amennyiben az érintett foglalását nem a Honlapon keresztül adta le. A Társaság a tájékoztató megismerését és az érintettnek az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának beszerzésével igazolja.

A Társaság a gyűjtött személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli, illetve gondoskodik arról, hogy ezen adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

A Társaság gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. A Társaság által megvalósított adatkezelések

3.1 Ajánlatkéréssel, szállásfoglalással összefüggő adatkezelés
A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfelei számára, hogy a Honlapon erre kialakított űrlap kitöltésével, illetve e-mailben, vagy telefonon keresztül útján ajánlatot kérjenek.

– Adatkezelés célja: A szerződés kötése érdekében az ügyfelek kérésére történő előzetes tájékoztatása nyújtása a Hotel által nyújtott szolgáltatások díjairól.
– Kezelt adatok köre: Az ügyfél neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, érkezés és távozás dátuma, igényelt ellátás, eseti jelleggel (nem kötelezően megadott adat) igényelt szobák száma, megjegyzés, promóciós kód, csomag neve
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás.
– Adattárolás határideje:  30 nap, illetve elfogadott ajánlat esetén a szerződés teljesítéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
– Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, erre való tekintettel az érintett köteles a személyes adatait megadni. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában ajánlatot adni.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat
– Adatfeldolgozó megnevezése: Upward Kft. | Székhely: 7632 Pécs, Littke J. u. 34. | Adószám: 14997657-2-02 | Cégjegyzékszám: 02-09-075034 | www.upward.hu | upward@upward.hu

3.2 Szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelés
A Társaság lehetőséget biztosít, hogy az ügyfelei a Honlapon az erre biztosított űrlap kitöltésével online, valamint e-mailen, illetve telefonon keresztül, személyesen, illetve a Facebook-on keresztül szállást foglaljon.

– Adatkezelés célja: A szobafoglalások rögzítése és nyilvántartása jövőben szolgáltatás igénybevételének biztosítása érdekében.Kezelt adatok köre Az ügyfél neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, érkezés és távozás dátuma, igényelt ellátás, eseti jelleggel (nem kötelezően megadott adat) igényelt szobák száma, megjegyzés, promóciós kód, csomag neve
– Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulás.
– Adattárolás határideje: A foglalás visszamondásáig, illetve a szerződés teljesítéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
– Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, erre való tekintettel az érintett köteles a személyes adatait megadni. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a foglalást biztosítani.
– Adat forrása:  Érintettől felvett adat.
– Adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Inc.  Upward Kft. | Székhely: 7632 Pécs, Littke J. u. 34. | Adószám: 14997657-2-02 | Cégjegyzékszám: 02-09-075034 | www.upward.hu | upward@upward.hu.

3.3 A szállodai szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés (Bejelentő lap)
Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelynek a Társaság létesítményében dolgozó alkalmazottak részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje.

– Adatkezelés célja: A Társaság által üzemeltetett Hotel szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek adatainak rögzítése, az ügyfelek azonosítása, IFA bevalláshoz adatok beszerzése.
– Kezelt adatok köre: Az érintett neve, címe, születési ideje, személyi igazolvány száma, e-mail címe, érkezés és távozás dátuma, érintett gépjárművének rendszáma, az érintett aláírása, szobaszám, SZÉP kártya, illetve bankkártya adatok, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § -ban meghatározott adómentesség igénybevételéhez szükséges adatok.
A harmadik országbeli állampolgárok tekintetében továbbá az érintett születési neve, viselt neve az úti okmányazonosító adatai, állampolgársága, anyja neve, születési hely idő, a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja, helye.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulása.
–  Adattárolás határideje: A szerződés teljesítéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
– Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása a szerződés teljesítésének feltétele, illetve jogszabályon alapul. Erre való tekintettel az érintett köteles a személyes adatait megadni. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a szerződést teljesíteni, szolgáltatást nyújtani.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Adatfeldolgozó megnevezése: Mohácsi Takarékbank Zrt., Upward Kft., Villányi Körjegyzőség.

3.4 Tematikus rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés
A Társaság, különböző tematikus programokat kínál az ügyfelei számára, melyek a Honlapon kerülnek feltűntetésre és melyre az ügyfelek, vendégek telefonon illetve e-mailen keresztül tudnak jelentkezni, regisztrálni.
– Adatkezelés célja: A Társaság által nyújtott tematikus programok szervezése, azok való részvétel biztosítása az ügyfelek számára.
– Kezelt adatok köre: Az ügyfél neve, e-mail címe, telefon száma, program időpontja.Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerinti érintetti hozzájárulása.
– Adattárolás határideje: A szerződés teljesítéséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
– Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása a szerződés teljesítésének feltétele. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a szerződést teljesíteni, szolgáltatást nyújtani.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Adatfeldolgozó megnevezése: Mohácsi Takarékbank Zrt.

3.5 Számlák kezelése
A Társaság a számlák kiállítását, illetve nyomtatását saját szervezete végzi.
– Adatkezelés célja: A számlák kiállítása és tárolása.Kezelt adatok köre Az ügyfél neve, címe, érintett által igénybe vett szolgáltatások.
–  Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a.
– Adattárolás határideje: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.
– Adatkezelés módja: papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Adat forrása:  Érintettől felvett adat.
– Címzettek köre: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
– Adatfeldolgozó megnevezése: Vukovics Hajnalka e.v.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen alapul. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a szerződést teljesíteni, szolgáltatást nyújtani.

3.6 Törzsvásárlói nyilvántartás
A Társaság törzsvásárlói programot üzemeltet. A törzsvásárlók x % mértékű kedvezményre jogosultak.
– Adatkezelés célja: Törzsvásárlói programban résztvevők számára kedvezmény biztosítása, törzsvásárlók nyilvántartása.
– Kezelt adatok köre:  Az ügyfél neve, címe, e-mail címe.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
– Adattárolás határideje: A törzsvásárlói program üzemeltetéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
– Adatkezelés módja papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Adat forrása:  Érintettől felvett adat.
–  Adatfeldolgozó megnevezése: Vukovics Hajnalka e.v.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a szerződés megkötésének. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a törzsvásárlói programra tekintettel a kedvezményt nyújtani az érintett számára.

3.7 Ajándékutalványok nyilvántartása
A Társaság lehetőséget biztosít ajándékutalvány vásárlására.
– Adatkezelés célja: Az ajándékutalványokat igénylők és maguk az utalványok egymástól történő elkülönítése és megkülönböztethetősége, azonosíthatósága, a beváltáskor történő ellenőrizhetősége.
– Kezelt adatok köre: A vásárló neve, e-mailcíme, telefonszáma, a szolgáltatást igénybe vevő (megajándékozott) neve, az utalvány sorszáma, érvényessége, kiállításának időpontja, az utalvány értéke.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
–  Adattárolás határideje:  Az adatok az ajándékutalvány felhasználását követően, de legkésőbb az utalvány érvényességének lejáratakor törlésre kerülnek.
– Adatkezelés módja: papíralapon és/vagy elektronikusan.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Adatfeldolgozó megnevezése: Vukovics Hajnalka e.v.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása kötelező, az előfeltétele a szerződés megkötésének (ajándékkártya megvásárlásának).

3.8 Hírlevél küldés
A Társaság, ügyfelei igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az érintettek előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján e-mailben tájékoztatja az érintetteket a Társaság aktuális akcióiról, programjairól, híreiről, érdekességeiről. Az érintettek a Társaság hírlevelére a Honlapon iratkozhatnak fel. Az érintettek hozzájárulásukat a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával adják meg. A Táraság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

A Társaság a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: „Katv.”) alapján tilalmi listát vezet azon érintettekről, akik adatai törlését kérték, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére tekintettel továbbá nyilvántartást vezet a hírlevélre feliratkozott érintettekről. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

– Adatkezelés célja: Az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, különböző ajánlatok küldése az érintett számára.
– Kezelt adatok köre: Érintett neve, e-mail címe, születési helye és ideje.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, amely nem feltétele semelyik szolgáltatás igénybevételének.
– Adattárolás határideje: A hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
– Adattárolás módja: Elektronikus
– Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a szerződés megkötésének. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a hírlevél-szolgáltatást nyújtani az érintett számára.

3.9 Cookiek
A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

– Adatkezelés célja: A honlap-látogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.
– Kezelt adatok köre: A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
– Adattárolás határideje: Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.
– Adattárolás módja: ElektronikusAdatfeldolgozó igénybevétele.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a szerződés megkötésének, illetve a Honlap igénybevételének.

3.10 A Facebook oldal
A Társaság által üzemeltetett Hotel elérhető a Facebook közösségi portálon. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról, illetve kezdeményezheti a szoba foglalást. Szobafoglalás esetén a vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára, ebben az esetben, az adatkezelés a 3.2. pontban foglaltak szerint történik.

– Adatkezelés célja: A Társaság weboldalán található-, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása az érintettekkel.
– Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe. egyéb Facebook adatai.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
– Adattárolás határideje: Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.
– Adattárolás módja:  ElektronikusAdatfeldolgozó igénybevétele.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a szerződés megkötésének.

3.11 Panaszkezelés
A Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő érintett a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus panaszokat az érintett az info@hotelcabernet.hu e-mail címre tudja megküldeni, írásbeli, illetve szóbeli panaszt pedig a Társaság Honlapján (https://hotelcabernet.hu/villany-hotel-cabernet/elerhetoseg/) feltűntetett elérhetőségein keresztül terjeszthető elő az érintett.

– Adatkezelés célja: A vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézéseKezelt adatok köre Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatokAdatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgytv. 17/A.§ (5) bekezdésére tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
– Adattárolás határideje: A cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
– Adattárolás módja: Papír alapú/Elektronikus.
– Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.
– Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a panasz kivizsgálása.

3.12 Elektronikus megfigyelő rendszer
A Társaság a Hotel területén elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltet elsősorban vagyonvédelmi célból. A Hotel szolgáltatásait igénybe vevő vendégek a Hotel területére magukkal hozzák nagy értékű személyes ingóságaikat, értékeiket, melyet sok esetben őrizetlenül hagynak a Hotel területén, azt nem a Társaság által biztosított értékmegőrzőben helyezik el. Akár a Hotel szobáiban, akár a Hotel egyéb helyiségeiben őrizetlenül hagyott értékeknek eltulajdonítása esetén, az elkövető kilétének megállapítása a vendég vagyonának védelme érdekében kiemelt jelentőségű, mindamellett, hogy a kamerák jelenléte önmagában visszatartó erő.
Vagyonbiztonsági ok továbbá a Társaság vagyonának, a Hotel ingóságai épségének védelme a szándékos, gondatlan károkozástól, vandalizmustól, valamint a térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások megakadályozása.

– Adatkezelés célja: A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja az objektum biztonságának megóvása, a Társaság vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása.
– Kezelt adatok köre: Az érintettről készített kép, képmás.
– Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjára tekintettel a Társaság jogos érdeke.
– Adattárolás határideje A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján 3 munkanap, illetve ugyanezen jogszabály 31. § (6) bekezdése alapján 30 nap.
– Adattárolás módja: Elektronikus.
– Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs.
– Adat forrása: Érintettől felvett adat.

3.13 Ügyfélkapcsolat
A Társaság https://hotelcabernet.hu/villany-hotel-cabernet/elerhetoseg/ a felületen lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogató felhasználók az oldalon található űrlap kitöltésével kapcsolatba lépjenek a Társasággal. Az ügyintézés tárgya lehet tájékoztatás kérés, kapcsolatfelvétel stb.. A Társaság emellett lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei, illetve a Honlapra látogató felhasználók az info@hotelcabernet.hu  e-mail címen üzemeltet küldjenek a Társaság számára, valamint a +36-72-493-200-as telefonszámon felvegyék a kapcsolatot a Társasággal. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a hanghívások nem kerülnek rögzítésre. A Társaság továbbá elérhető a Facebook közösségi oldalon keresztül is (https://www.facebook.com/HotelCabernet/) .

– Adatkezelés célja: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.Kezelt adatok köre Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.
– Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
– Adattárolás határideje: cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.
– Adattárolás módja: Elektronikus.
– Adatfeldolgozó igénybevétele: Facebook Inc.
– Adat forrása: Érintettől felvett adatAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a szerződés megkötésének, az nem kötelező. Amennyiben az érintett az adatait nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában kapcsolatot tartani az érintettel.

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@hotelcabernet.hu címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

4.1 Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– jogosult megtudni az adatkezelés célját;
– az érintett személyes adatok kategóriáit;
– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.

4.3 Tiltakozás joga
Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
– az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
– az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
– az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
– az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet.

4.5 Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
– az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]
ÉS
– az adatkezelés automatizált módon történik.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.7 A személyes adatok az érintett halálát követően
Az érintett halálát követő öt éven belül, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett közeli hozzátartozója, vagy az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Társaságnál tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

5. Jogorvoslat
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására veszi igénybe az adatfeldolgozókat.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

7 A tájékoztató megváltoztatása.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a Társaság a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

8. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv.